شهید علی بوستانی

در سال ۱۳۴۴ بود که خداوند متعال به خانواده مذهبی و متدین در روستای ازمیغان فرزندی…