شهید منصور رضوی

از شما می‌خواهم که گوش به فرمان رهبر انقلاب باشید و تا خون در رگ شما…