جشنواره ضد آمریکایی طبس طلیعه نسل جدید موسیقی انقلابی ایران

گزارش فارس از نشست خبری جشنواره شعر و موسیقی طبس جشنواره ضد آمریکایی طبس طلیعه نسل…