فیلم/ دومین قسمت از مجموعه «تبس بی‌طعارف»

در دومین قسمت از مجموعه «تبس بی‌طعارف» به موضوعات مختلفی از زلزله سال 57 گرفته تا…