عضویت ۱۱ هزار نفر در کتابخانه‌های طبس

مرتضی محمدی با اشاره به تعداد کتابخانه‌ های موجود در طبس اظهار داشت: 11 کتابخانه عمومی…