کوفی عنان برای کمک به سوریه باید با گروههای مسلح مخالفت کند

به گزارش گروه دریافت خبرخبرگزاری خانه ملت؛محمد کریم عابدی، نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه…