حوادثی که مدام تکرار می‌شوند

ایلنا: معدنکاری، سخت ترین شغل دنیا است. شاید همین عبارت دلیلی باشد تا فجایعی که در…