امام حسین(ع) از موضع قدرت و عزت با عمرسعد مذاکره کرد/ مذاکره با آمریکا آخرین اتمام‌حجت

استاد حوزه و دانشگاه گفت: به کوری چشم آمریکا قدرت اول منطقه شده‌ایم و انشاءالله اگر…