نمایشگاه ضیافت در طبس گشایش یافت

در راستای تامین ما یحتاج مردم و کنترل بازار نمایشگاه ضیافت در طبس گشایش یافت.