مشارکت حداکثری اصناف طبس در طرح فاصله گذاری اجتماعی

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان طبس گفت: در راستای اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی…