خبری از جنس فقر و محرومیت

نمیدانم از کجا شروع کنم از روستاهایی که بر اثر خشکسالی خالی از سکنه شده بودند…