«ماه به خون نشسته» در وصف سردار حسین همدانی

دلگیرِ جمعه‌هایِ غمناکِ بی ظُهورش - در خون چه خوش نشستی، اندر رَهِ عبورش -تا بر…