لیست مجروحین حادثه منا تا ساعت ۱۱ روز یکشنبه پنجم مهرماه

سازمان حج و زیارت لیست جدید لیست اسامی مجروحین حادثه جمرات را اعلام کرد.