کاروان محبان الرضا امروز وارد شهرستان طبس شد

کاروان پیاده محبان الرضا شهرستان زرند استان کرمان پس از پیمودن حدود 400 کیلومتر از این…