شهید محمدعلی توکلی

با وقوع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران اسلامی از طریق بسیج به فرمان رهبر خود لبیک…