مطابق سند چشم انداز ۱۴۰۴تعداد مراکز کانون پرورش کشور به ۲۰۰۰ افزایش می یابد

طبس – خبرنگار کیهان: مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور گفت: در سال گذشته…