مدیران انتقادپذیر – طبس نیوز

مدیران انتقادپذیر باشند

امام جمعه موقت طبس گفت: یک مدیر خوب برای رسیدن به موفقیت باید انتقادها را شنیده،…