زمین‌ های شهرک زیباشهر طبس وقف است

بر اساس اسناد و مدارک موجود و همچنین گواهی تمامی بزرگان شهر، شک نداریم که زمین‌…