مرز مهران دیگر جای سوزن انداختن ندارد/زائران زیادی همچنان در راه هستند

ازدحام جمعیت در مسیر ۱۲کیلومتری پل زائرمهران تا نقطه صفرمرزی برای خروج از کشور در حالی…