بخش کشاورزی و دامداری شعار‌بردار نیست عمل می‌خواهد

در هفته کشاورزی 36 کشاورز و 11 شبان نمونه در استان خراسان جنوبی انتخاب شدند که…