مسمومیت، بیماری یا بی‌توجهی؟ / مسمومیت دارویی، شایعترین نوع مسمومیت در طبس

مسمومیت مجموعه‌ای از اختلالات بدن است که در اثر جذب ماده‌ای بیگانه که به آن سم…