مطالعات نهایی طرح احداث راه طبس بشرویه در حال انجام است

احمد طالبیان مقدم اظهار داشت: طرح احداث راه طبس بشرویه جزو مصوبات دولت نهم و دهم…