ریزش معدن نگین/ مفقود شدن ۴ معدنچی

ساعت 3 صبح امروز تونل معدن نگین فرو ریخت و چهار نفر از کارگران مفقود شدند.