۱۱۸ مقاله به همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی ارسال شد

دبیر علمی نخستین همایش ملی «کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی» گفت:…

وقتی برخی بدآموزی‌ها در شبکه‌های وطنی کم از ماهواره ندارد

یک کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی با بیان اینکه امروزه برخی بدآموزی­‌ها در شبکه­‌های وطنی ما…