پایان تلاش «مهدی شفیعی مقدم» و آغاز خدمت «مصطفی اخوان صفار» در پیام نور طبس

به دنبال پایان دوره مأموریت «مهدی شفیعی مقدم» از آموزش و پرورش در دانشگاه پیام نور…