تهیه نقشه مسیر تردد گونه یوزپلنگ ایرانی برای اولین بار در کشور

 برای اولین بار نقشه مسیر تردد گونه یوزپلنگ آسیایی توسط اداره محیط زیست شهرستان بردسکن تهیه…