نام طبس بر روی موشک های بالستیک آورده شود

امام جمعه موقت طبس با بیان اینکه طبس در فهرست شهرهای ماندگار در اذهان امریکایی ها…