فعالیت کمیته‌های ۶گانه برای استقبال از زائران میقات الرضا(ع)

مدیرعامل موسسه آستانه مبارکه حضرت حسین بن موسی الکاظم(ع) طبس از فعالیت کمیته های شش گانه…