آمار سالمندان کشور در ۴۰ سال آینده به ۲۶ میلیون نفر می‌رسد

دبیر شورای ملی سالمندان بهزیستی کشور گفت: در چهل سال آینده آمار سالمندان کشور به ۲۶…