مسئول جدید نمایندگی آموزش و پرورش منطقه دیهوک معرفی شد

باحضور مهدی الاهی معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی آموزش وپرورش طبس وسیداحمد هاشمی کارشناس حراست وگزینش ،مسئول…