نور،طبس – طبس نیوز

آلودگی نور در طبس

یکی از اساتید و مدرسان نجوم ایران در مقاله ای به پدیده آلودگی نور در طبس…