اجرای غلط هدفمندی، کارگران بیشتری را خانه نشین می‌کند

دبیر خانه کارگر شهرستان طبس در خصوص تبعات اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر…