هیئت دولت – طبس نیوز

اعتبارات بهداشت و درمان طبس به خراسان جنوبی واگذار شد

با موافقت دولت ،اعتبارات هزینه ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان طبس به دانشگاه علوم پزشکی…