این دولت اهل لجبازی نیست/ ادعای دستگرمی بودن نیلی احمدآبادی دروغ است

رئیس جمهور با بیان اینکه ادعای دستگرمی بودن نیلی احمدآبادی دروغ است، گفت: این دولت اهل…