شهید احمد توکلی

وطن امانتی از مردم مسلمان در دست من می‌باشد که تا آخرین قطره خونم از این…