شهید مهدی جلالی

مهدی جلالی شهیدی از طایفه و تبار زحمتکشان و از قبیله عشق و ایمان بود، وقتی…