سال آینده تابستان سختی برای تأمین آب و برق خواهیم داشت

وزیر نیرو گفت: مدیریت منابع و مدیریت تقاضا دو رویکرد اصلی وزارت نیرو است که در…