بازدید معاون عمرانی استاندار و تعدادی از مدیران استان یزد از تصفیه خانه آب، پست برق و مسکن مهر طبس

معاون عمرانی استاندار به اتفاق مشاور عالی استاندار، فرماندار طبس و دو تن از مدیران ارشد…