«سامانه سینا» با همکاری استانداری خراسان جنوبی اجرا می‌شود

رئیس اداره برنامه ریزی وتوسعه زیر ساخت اداره کل پست خراسان جنوبی گفت: پروژه سینا (…