اجرای طرح پلیس افتخاری در ۱۷ استان کشور

مدیرکل پلیس افتخاری ناجا گفت: در برنامه‌ریزی کوتاه مدت زمینه جذب پلیس افتخاری در شش ماه…