پهپاد جاسوسی آمریکا – طبس نیوز

معجزه «طبس» خاری در چشمان آمریکا

شکست حمله نظامی آمریکا در صحرای طبس در اردیبهشت ۵۹ و همچنین فرود آوردن پهپاد جاسوسی…