پیشنهاد استاندار شایسته و توانمند در دستورکار مجمع نمایندگان خراسان جنوبی قرار دارد

نماینده مردم طبس، فردوس، بشرویه و سرایان با بیان اینکه پیشنهاد استاندار شایسته و توانمند دردستورکار…