نگاه پیمانکاری به بسیج سازندگی اشتباه است

مسئول سازمان بسیج سازندگی شهرستان طبس گفت: بسیج سازندگی دنبال سود و انتفاع نیست. پروژه‌هایی که…