کشف و معدوم نمودن بیش از ۱۸۰۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد

بیش از ۱۸۰۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد و غیرقابل مصرف در طبس کشف و معدوم گردید.