کاهش ۱۳.۹ درصدی ازدواج در طبس

پس از اعلام نرخ تامل براگیز بی کاری در شهرستان طبس اینک کاهش 13.9درصدی ازدواج در…