تشدید سرمای هوا و گرد و خاک شدید در اغلب مناطق خراسان جنوبی

رئیس اداره تحقیقات اقلیمی هواشناسی خراسان جنوبی از تشدید کاهش دما و وقوع گرد و خاک…