بیمارستان طبس دارای بیشترین امکانات برای بیماری کرونا/طبس بر سکوی اول مرگ و میرهای کرونایی استان

بیمارستان طبس دارای بیشترین امکانات برای بیماری کرونا/طبس بر سکوی اول مرگ و میرهای کرونایی استان

بر اساس اخبار واصله، طبس، بر سکوی اول مرگ و میرهای کرونایی استان ایستاده و نیز به گفته رییس شبکه بهداشت طبس تاکنون امکانات خوبی برای بیمارستان طبس تامین شده است. علت این تناقض چیست؟