بخشش اضافه خدمت سربازان وظیفه/کسر خدمت سربازان «پدر»

سردار کمالی از موافقت رهبر معظم انقلاب برای بخشش اضافه خدمت سربازان در حال خدمت به…