دامپروران طبس چاره‌ای جز نگریستن به تلف شدن دام‌های خود ندارند

دبیر اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی طبس، وضعیت کشاورزی و دامپروری این شهرستان را بسیار حاد…