ارزش تولیدات بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان است

عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی گفت: ارزش…